Uživatelská příručka

2024/06 (v2.0.6)

Autokamera DrivePro 250
1. Obsah balení

Balení autokamery DrivePro obsahuje následující položky:

Auto kamera DrivePro
Přísavný držák auto kamery

Paměťová karta
microSD Memory Card

Auto adaptér

Návod k rychlému použití

2. Začínáme

2-1 Přehled

2-2 Vložení paměťové karty microSD

Před začátkem nahrávání vložte do kamery Drive Pro paměťovou kartu microSD.

 1. Vložte paměťovou kartu microSD do slotu paměťové karty kamery DrivePro.

VAROVÁNÍ

 1. Vždy před prvním použitím novou kartu naformátujte. Chcete-li naformátovat novou paměťovou kartu, stiskněte během záznamu tlačítko Nastavení (Settings) a vyberte položku Formátovat kartu (Format Card).
 2. Formátování smaže všechna data na paměťové kartě.
 3. DrivePro 250 podporuje pouze formát souborů FAT32, nikoli exFAT/NTFS.

 2. Pokud chcete paměťovou kartu vyjmout, vysuňte ji ze slotu.

VAROVÁNÍ

Nevyjímejte paměťovou kartu během vypínání přístroje, aby nedošlo k jejímu poškození a ztrátě nahraných videí.

 • U modelů vyrobených před rokem 2023.04 použijte kartu microSD s kapacitou 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB nebo 128 GB (třída 10 nebo vyšší).

 • Podrobné informace o přibližné době záznamu v závislosti na kapacitě karty naleznete v často kladených dotazech na našich oficiálních webových stránkách.

2-3 Montáž DrivePro

 1. Zasuňte držák kamery do zámku na kameře v horní části DrivePro a posuňte jej do strany, dokud neuslyšíte cvaknutí.

 2. Důkladně očistěte oblast čelního skla, na kterou chcete kameru připevnit. Pokud je to možné, namontujte kameru do prostřední části čelního skla poblíž zpětného zrcátka, abyste dosáhli co nejlepšího výhledu na kameru.
 3. Odstraňte ochrannou fólii z lepící části držáku a pevně přitiskněte kameru k čelnímu sklu.

 4. Otočením aretačního knoflíku proti směru hodinových ručiček uvolněte zajištění a poté upravte pozici kamery DrivePro.

 5. Jakmile je kamera DrivePro v nejlepší poloze, otočte aretační knoflík po směru hodinových ručiček, abyste kameru bezpečně zajistili v požadované pozici.


2-4 Připojení k napájení

 1. Připojte napájecí micro USB kabel ke kameře DrivePro.

 2. Zasuňte druhý konec kabelu adaptéru do napájecí zásuvky vašeho auta.

 3. Po zapnutí motoru automobilu se kamera automaticky zapne a začne nahrávat.

 4. Po vypnutí motoru vozu kamera automaticky uloží aktuální záznam a vypne se.

Poznámka

 1. Vložte paměťovou kartu microSD do DrivePro před připojením auto adaptéru do zásuvky.
 2. Elektrické zásuvky některých typů vozidel mohou dodávat energii i po vypnutí motoru automobilu. V takovém případě odpojte kameru ze zásuvky zapalovače, abyste snížili spotřebu energie a předešli možným neočekávaným problémům.

2-5 Funkční tlačítka


 1. Stiskněte a držte tlačítko po dobu tří sekund pro manuální zapnutí/vypnutí DrivePro v jakémkoli režimu.
 2. Dlouhým stiskem tlačítka rychle zapnete/vypnete mikrofon.
 3. Dlouhým stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky časosběrného videa.

2-6 Indikace LED

Stav LED Definice
Nepřetržitě svítící červená Pohotovostní režim
Blikající červená Nahrávání
Blikající modrá Wi-Fi zapnuto a nahrávání

2-7 Nastavení datumu a času

Poprvé nastavte datum a čas, aby byl zajištěn správný čas nahrávek.

 1. Během nahrávání videa stiskněte tlačítko Nastavení (Settings) .

 2. Použijte k výběru nastavení Datumu/Času (Date/Time) a stiskněte OK.

 3. Použijte k nastavení hodnot a stiskněte OK pro přesunu k následujícímu údaji.

 4. Opakujte krok 3 dokud nebudou datum a čas kompletně nastaveny.

2-8 Nastavení časového pásma (UTC)

Pro zajištění přesného fungování globálního navigačního systému GPS prosíme nastavte časové pásmo (UTC time) po nastavení datumu a času:

 1. Během nahrávání videa stiskněte tlačítko Nastavení (Settings) .

 2. Použijte pro výběr UTC a stiskněte OK.

 3. Použijte k nastavení hodnot, pak stiskněte OK.

3. Nahrávání videí

3-1 Obrazovka nahrávání

1. Indikátor nahrávání
2. Délka videa
3. Rozlišení videa a snímková frekvence
4. Indikátor připojení k Wi-Fi
5. Indikátor příjmu GPS
6. Indikace hlasového záznamu
7. Indikace o stavu nabití baterie
8. Datum a čas

Po zapnutí motoru automobilu se kamera DrivePro automaticky zapne a zahájí nahrávání.

Ve výchozím nastavení je při nahrávání ukládán samostatný videosoubor ukládán každou minutu. Úpravu délky záznamu naleznete v části Nastavení (Settings) v této příručce.


Po vypnutí motoru automobilu kamera DrivePro automaticky uloží aktuální záznam a vypne se.

3-2 Nouzové nahrávání

30 % úložného prostoru na paměťové kartě je určeno pro bezpečnostní záznamy. Videosoubory pořízené v nouzovém režimu jsou chráněny před přepsáním.


Ruční nahrávání nouzových událostí:

Během nahrávání videa stiskněte nouzové tlačítko na levém boku kamery DrivePro a aktivujte ruční nouzové nahrávání. Po aktivaci se na obrazovce objeví zpráva o zahájení nouzového nahrávání.


Záznam nouzových událostí s pomocí G-Senzoru:

Během nahrávání videa kamera DrivePro automaticky spustí nouzové nahrávání, jakmile je detekován náraz (kolize).

 • Je-li citlivost G-senzoru nastavena na „Vysoká“ („High“), aktivují režim nouzového záznamu i malé otřesy.
 • Pokud je citlivost G-senzoru nastavena na „Nízká“ („Low“), aktivují režim nouzového záznamu pouze výrazné otřesy.

Citlivost G-Senzoru lze nastavit v menu Nastavení (Settings).

Poznámka

Záznam ve smyčce je ve výchozím nastavení povolen. Nejstarší nouzové soubory budou přepsány nejnovějšími zaznamenanými nouzovými soubory.

3-3 Záznam v parkovacím režimu

Po vypnutí motoru automobilu může DrivePro automaticky vstoupit do parkovacího režimu a zaznamenat záběry, pokud je detekován pohyb nebo kolize vozidla. Parkovací režim je ve výchozím nastavení zakázán a lze jej povolit v Nastavení (Settings) .

Poznámka

Po vypnutí motoru automobilu při aktivovaném režimu parkování může dojít k vybití vestavěné baterie DrivePro.

V parkovacím režimu je LCD displej vypnut a LED indikátor svítí červeně v pohotovostním režimu. Pokud DrivePro detekuje kolizi nebo pohyb vozidla, zaznamená záznam po dobu asi 15 sekund a displej se rozsvítí, zatímco LED bliká červeně. Pokud během dalších přibližně 15 sekund není detekován žádný pohyb, displej opět zhasne. Po nastartování (pokud je zařízení připojeno k napájení), DrivePro se vrátí do normálního režimu nahrávání.

Adaptér zapalovače do automobilu Transcend po vypnutí motoru nenabíjí vestavěnou baterii. Pokud je vyžadováno dlouhodobé nahrávání v parkovacím režimu, použijte externí napájení například pomocí externího napájecího zdroje (powerbanky). Manuální aktivování parkovacího režimu se provede dlouhým stiskem tlačítka během záznamu videa. Pro vypnutí DrivePro stiskněte znovu dlouze tlačítko .

Nízká úroveň baterie

Nabijte kameru DrivePro ihned po zobrazení upozornění na nízký stav nabití baterie (Low Battery). Baterii vestavěnou v auto kameře nepoužívejte k přímému nahrávání videa.

4. Prohlížení fotografií a přehrávání videa

4-1 Přehrávání videí / procházení fotografií

 1. Během nahrávání videa stisknete tlačítko procházení .

 2. Použijte / pro výběr buď Normální, Nouzové či Snímek (Normal, Emergency nebo Snapshot) a stiskněte OK.
 3. Použijte k výběru požadovaného video souboru a stiskněte OK.

 4. Stiskněte k přerušení přehrávání. Stiskněte pro obnovení přehrávání.

 5. Stiskněte k návratu do seznamu videosouborů.

4-2 Mazání videí

 1. Během přehrávání videí, stiskněte . Objeví se zpráva „Vymazat?“ („Delete?“).
 2. Použijte pro potvrzení smazání („Yes“) a stiskněte OK pro vymazání souboru.

4-3 Ochrana videí před smazáním

 1. Během přehrávání normálních videosouborů stisknete . Zobrazí se informační okno se zprávou „Zamknout?“ („Lock?“).
 2. Použijte pro potvrzení („Yes“) a stiskněte OK pro zapnutí ochrany souboru před smazáním.

5. Nastavení

V nastavovacím Menu (Settings) můžete upravit nastavení rozlišení videa, dobu záznamu (po kolika minutách se budou soubory opakovaně ukládat) a citlivost G-Senzoru. Můžete také nastavit datum / čas / časové pásmo, změnit jazyk rozhraní, formátovat paměťovou kartu a aktualizovat firmware.

 1. Během nahrávání videa stiskněte tlačítko Nastavení .

 2. Použijte pro výběr položek v menu a stiskněte OK.

 3. Použijte k výběru požadovaných hodnot a stiskněte OK.

 4. Stiskněte pro návrat do Nastavení.

5-1 Nabídka možností

Kamera
Ikona
Vlastnosti
Funkce/Možnosti
Rozlišení
(Resolution)
Nastavení rozlišení záznamu videa.
1440P 60fps / 1440P HDR (výchozí) / 1080P 60fps / 1080P HDR / 720P 60fps / 720P HDR
Hodnota expozice
(Exposure Value)
Upraví hodnotu expozice kamery.
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (výchozí) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
Mikrofon
(Microphone)
Zapne nebo vypne mikrofon během nahrávání videa.
Zakázáno (Disable) / Povoleno (Enable, výchozí)
Délka videa
(Video Length)
Nastaví délku záznamu každého nahraného videosouboru.
1 min (výchozí) / 3 min / 5 min
Časová značka
(Video Stamp)
Zobrazí aktuální čas události nebo informace GPS u zaznamenaného videa.
Zakázáno / Povoleno (výchozí)
Nahrávání do smyčky
(Loop Recording)
Přepisuje staré soubory novými, pokud je spotřebována všechny kapacita karty microSD.
Zakázáno / Povoleno (výchozí)
Frekvence světla
(Light Frequency)
Výběrem místně používané frekvence se zabrání blikání displeje.
50 Hz (výchozí) / 60 Hz
Časosběrné video
(Time-Lapse Video)
Nastavení časového intervalu pro vytváření časosběrných videí. Režim časosběrného videa lze aktivovat pouze ručně; po aktivaci je jím nahrazen normální režim záznamu.
Zakázáno (výchozí) / jeden snímek za sekundu / snímek po každých 2 s / 4 s mezi snímky
Asistenti řízení
Ikona
Vlastnosti
Funkce/Možnosti
Systém hlídání opuštění jízdního pruhu
(Lane Departure)
Upozorní řidiče, pokud vozidlo opustí jízdní pruh. Tato funkce je aktivována, pokud rychlost jízdy překročí předem nastavenou hodnotu.
Poznámka: Tato funkce se automaticky vypne, pokud kamera pracuje v rozlišení 1440P při 60 snímcích za sekundu, 1080P při 60 snímcích za sekundu nebo 720P při 60 snímcích za sekundu.
Zakázáno (výchozí) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Hlídání kolize s vpředu jedoucím vozidlem
(Forward Collision)
Upozorní řidiče, pokud se ocitne příliš blízko za před ním jedoucím vozidlem. Tato funkce je aktivována, pokud rychlost jízdy překročí předem nastavenou hodnotu.
Poznámka: Tato funkce se automaticky vypne, pokud kamera pracuje v rozlišení 1440P při 60 snímcích za sekundu, 1080P při 60 snímcích za sekundu nebo 720P při 60 snímcích za sekundu.
Zakázáno (výchozí) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Upozornění na překročení rychlosti
(Speed Alarm)
Upozorní řidiče varovným signálem, pokud rychlost vozidla překročí předem nastavenou hodnotu.
Zakázáno (výchozí) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Jednotka rychlosti
(Speed Unit)
Nastaví jednotku pro měření rychlosti jízdy.
km/h (výchozí) / mph
Head-Up Display
Zobrazí aktuální rychlost a bezpečnostní upozornění na obrazovce.
Zakázáno (výchozí) / Povoleno
Připomenutí rozsvícení hlavních světlometů
(Headlight Reminder)
Jakmile kamera DrivePro detekuje špatné světelné podmínky, automaticky aktivuje připomenutí rozsvícení hlavních světlometů.
Zakázáno (výchozí) / Povoleno
Upozornění na únavu řidiče
(Driver Fatigue Alert)
Připomene řidiči potřebu odpočinku po předem nastavené době jízdy určené řidičem.
Zakázáno (výchozí) / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h
Parkovací režim
(Parking Mode)
Když je motor auta vypnutý, palubní kamera bude nadále detekovat pohyb a změny obrazu, aby určila, zda pokračovat v nahrávání. (Tento režim vybije vestavěnou baterii.)
Zakázáno (výchozí) / Povoleno
Systém
Ikona
Vlastnosti
Funkce/Možnosti
Hlasitost
(Volume)
Nastaví úroveň hlasitosti vestavěného reproduktoru.
0~7 (0 – tichý režim)
G-Senzor
(G-Sensor)
Nastaví citlivost G-Senzoru.
Zakázáno / Nízká (výchozí) / Střední / Vysoká
Časová prodleva pro vypnutí
(Delay Power Off)
Určuje, po jaké době se kamera Drive Pro sama vypne.
Zakázáno / 10 s (výchozí) / 30 s
Automatické zhasnutí displeje
(Auto Display Off)
Nastaví dobu, za kterou se po zahájení záznamu displej automaticky vypne.
Poznámka: Tato funkce je zakázána, pokud je povolen jeden z režimů Upozornění na překročení rychlosti, Hlídání kolize s vpředu jedoucím vozidlem, Opuštění jízdního pruhu, Připomenutí rozsvícení hlavních světel, Upozornění na únavu řidiče nebo Head-Up Display.
Nikdy (Never, výchozí) / Po 1 min / Po 3 min
GPS Status
Zobrazí počet přijímaných satelitů GPS a intenzitu signálu GPS.
Wi-Fi
Zapne / Vypne Wi-Fi
Vypnuto / Zapnuto (výchozí)
Datum a čas
(Date/Time)
Nastavení aktuálního datumu a času, formátu a časového pásma.
Jazyky
(Language)
Nastavení jazyka hlavního menu
English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย / Polski
Formátování paměťové karty
(Format Card)
Naformátuje paměťovou kartu microSD.
VAROVÁNÍ: Formátování smaže všechna data uložená na paměťové kartě.
Ne (výchozí) / Ano
Aktualizace firmwaru
(Upgrade Firmware)
Udržuje kameru Drive Pro stále aktuální stažením nejnovějších verzí firmwaru z webové stránky Transcend
https://www.transcend-info.com/Support/service
Zrušit (Cancel, výchozí) / Potvrdit (Confirm)
Obnovení a návrat k výchozím hodnotám (Restore Defaults)
Vymaže všechny provedená nastavení a vrátí kameru do stavu, v jakém byla po opuštění výrobního závodu.
Zrušit (výchozí) / Potvrdit
Nastavení obrazovky
(Screen Adjustment)
Nastaví polohu nahrávací obrazovky.
Informace
(Information)
Zobrazí aktuální verzi firmwaru DrivePro, kapacitu karty, SSID Wi-Fi, heslo a název / číslo modelu.

5-2 Aktualizace firmwaru (Firmware Upgrade)

 1. Po stažení firmwaru z webu Transcend soubor rozbalte a uložte do složky „SYSTEM“ na paměťové kartě microSD.

 2. Vložte paměťovou kartu microSD s nejnovější verzí firmwaru do autokamery slotu pro paměťovou kartu na kameře.

 3. Připojte kameru k externímu napájení. Z nabídky v Nastavení (Settings) vyberte Firmware Upgrade a potvrzením OK spusťte proces detekce firmwaru. DrivePro automaticky najde nejnovější soubor firmwaru. Výběrem položky Potvrdit (Confirm) dokončete proces aktualizace firmwaru.

Poznámka

Aktualizace firmwaru trvá přibližně 1–2 minuty. Během upgradu prosím nevypínejte kameru DrivePro. Po dokončení upgradu se kamera DrivePro automaticky restartuje.

VAROVÁNÍ

Během instalace nové verze firmwaru NIKDY neodpojujte napájecí kabel a nevyjímejte paměťovou kartu microSD.
Pokud nelze DrivePro zapnout kvůli selhání aktualizace firmwaru, obraťte se na technickou zákaznickou podporu společnosti Transcend.

6. Používání aplikace DrivePro

Tato bezplatná aplikace DrivePro, která byla vyvinuta speciálně pro zařízení iOS (iPhone/iPad) a Android, může být bezplatně stažena a umožňuje bezdrátové živé streamování videozáznamu v reálném čase při nahrávání, úpravu nastavení DrivePro a přehrávání videí přímo z mobilních zařízení jako je mobilní telefon nebo tablet.

DrivePro App


6-1 Stažení a instalace aplikace DrivePro App

 1. Vyhledejte „DrivePro“ na vašem App Store nebo na Google Play.

 2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci DrivePro.

Po dokončení instalace se aplikace zobrazí na domovské obrazovce zařízení.

Před použitím aplikace si nejprve přečtěte pokyny k DrivePro App.

6-2 Připojení k DrivePro

 1. Klepněte na Nastavení (Settings) > Wi-Fi na vašem mobilním zařízení.

 2. Vyberte Wi-Fi síť s názvem (SSID) DP250. (Výchozí heslo je 12345678)


 3. Klepněte na ikonu DrivePro na domovské obrazovce vašeho mobilního zařízení, abyste ji mohli začít používat.


 4. Výše uvedený obrázek se zobrazí během připojování ke kameře DrivePro.

Poznámka

Chcete-li změnit výchozí SSID (název Wi-Fi sítě) a heslo, přejděte v aplikaci DrivePro App do menu Nastavení (Settings).

 5. Klikněte na jeden z odkazů pro podrobnější popis provedení.

Připojení k DrivePro
https://help.transcendcloud.com/DrivePro/index.html?page=connect

Připojení pomocí Wi-Fi QR kódu
https://help.transcendcloud.com/DrivePro/index.html?page=scanWiFiQRcode

7. Program DrivePro Toolbox Software

Sada programů DrivePro Toolbox s uživatelsky přívětivým rozhraním vám umožňuje vybrat a přehrávat videa zaznamenaná na vašem DrivePro a zobrazovat trasy jízdy nahraných videí bez nutnosti instalace dalších kodeků.

Systémové požadavky pro připojení DrivePro k počítači a použití DrivePro Toolbox:

 • Stolní počítač nebo notebook s funkčním USB portem
  • Microsoft Windows 10 nebo novější verze
  • macOS 10.12 nebo novější verze
 1. Stáhněte software z následující webové adresy:
  https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-toolbox

 2. Nainstalujte DrivePro Toolbox do vašeho stolního počítače nebo notebooku.

Hlavní rysy
Funkce
Popis

Třídění videa
(Video Sorting)
Třídění videí podle názvu, času záznamu nebo podle skupiny, což uživatelům umožňuje efektivně vyhledávat nahraná videa a přehrávat si je.

Snadné přehrávání videí
(Smooth Video Playback)
Připojte DrivePro pomocí USB kabelu nebo použijte čtečku karet či adaptér microSD pro přehrávání zaznamenaných video událostí v počítači.

Úprava a ořez videí
(Edit and Trim Videos)
Vyberte video, ořízněte jej a okamžitě uložte jako nový klip. Během přehrávání můžete také vytvářet snímky z videí.

Zobrazení mapy
(Map View)
Prohlédněte si trasy jízd zobrazené na mapách společně s nahraným videem.
Poznámka: Funguje pouze s kamerami DrivePro s vestavěným GPS přijímačem (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230 a DrivePro 220).

Rozpoznávání registračních značek
(License Plate Recognition)
Automaticky identifikujte registrační značky vozidel ve videu a extrahujte záznam, abyste uživatelům umožnili rychlé vyhledávání.
Poznámka: K dispozici pouze pro Windows ve 64bitové verzi.

Exportovat sloučená videa
Současné přehrávání videí zaznamenaných současně předním a zadním objektivem/kamerou. Exportovat a přehrávat sloučená videa.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u modelů se dvěma objektivy/kamery: DP550/DP520.

8. Přenos souborů do počítače

Vyjměte paměťovou kartu microSD z kamery DrivePro a vložte ji do kompatibilní čtečky karet pro přenos souborů do počítače nebo ji zasuňte do slotu na micro SD paměťovou kartu ve vašem počítači.

9. Odstraňování problémů

Pokud se u vaší kamery DrivePro vyskytne problém, nejprve před odesláním DrivePro do servisu zkontrolujte níže uvedené pokyny. Pokud nenajdete žádné ideální řešení prostřednictvím odpovědí na níže uvedené otázky, obraťte se na svého prodejce, servisní středisko nebo místní pobočku Transcend o další pomoc. Můžete také navštívit web Transcend, kde naleznete nejčastější dotazy a služby technické podpory. Případné problémy s hardwarem naleznete v uživatelské příručce DrivePro.

 • Žádné z tlačítek DrivePro nereaguje (zablokuje se, zpožďuje / zastavuje).
  • Zkuste odpojit auto adaptér od kamery DrivePro a znovu jej připojit.
 • Mé DrivePro nemůže přehrávat videa uložená na vložené paměťové kartě.
  • Upravená videa se nemusí na vašem DrivePro zobrazovat správně.
 • Když stisknu tlačítko „Nouzové nahrávání“, nic se nestane.
  • Nouzové nahrávání funguje pouze v režimu záznamu.

10. Bezpečnostní opatření

Tyto pokyny k použití a bezpečnosti jsou DŮLEŽITÉ! Pečlivě je dodržujte, abyste zajistili svou vlastní osobní bezpečnost a pomohli chránit vaši kameru DrivePro před možným poškozením.

 • Obecné pokyny
  • Pouze pro použití v autě.
  • Pro vaši bezpečnost nepoužívejte DrivePro ani nepoužívejte DrivePro App během jízdy.
  • Vyhněte se umístění jednotky DrivePro do prostředí s extrémními teplotami.
  • Vyvarujte se kontaktu vody nebo jiných tekutin s kamerou DrivePro a příslušenstvím.
  • Nepoužívejte DrivePro v prostředí se silnými magnetickými poli nebo nadměrnými vibracemi.
  • Používejte pouze auto adaptér dodávaný společností Transcend. Jiné adaptéry do auta nemusí být s DrivePro kompatibilní.
  • Zásuvky zapalovače cigaret u některých typů vozidel mohou i po vypnutí motoru automobilu dodávat energii. V takovém případě odpojte kameru ze zdířky zapalovače auta, abyste předešli zbytečné spotřebě energie a neočekávaným problémům.
  • Systém GPS podléhá změnám, které mohou ovlivňovat jeho přesnost a výkon. Transcend nezaručuje přesnost dat GPS, která by neměla ovlivnit váš osobní úsudek při řízení.
  • GPS signály nemohou proniknout do budov a kovových konstrukcí. Přesnost údajů GPS závisí na okolí včetně počasí a místa, kde je GPS používáno (např. vysoké budovy, tunely, podzemí a lesy).
 • Místo montáže
  • Nikdy neumísťujte kameru DrivePro na místo, kde by znemožnila výhled řidiče nebo ovlivnila činnost airbagů.
  • Umístěte kameru DrivePro do dosahu stěračů čelního skla, pro zajištění jasné viditelnosti za deště.
  • VAROVÁNÍ: Pokud je kamera DrivePro namontována na tónovaném okně, opatrně ji snímejte, aby nedošlo k poškození zabarveného tenkého filmu na skle.
 • Zálohování dat
  • Transcend NEPŘEBÍRÁ žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození dat během provozu. Důrazně doporučujeme pravidelně zálohovat data na paměťové kartě do počítače nebo na jiné paměťové médium.

11. Specifikace

DrivePro 250
(Modely vyrobené
před rokem 2023/04)
DrivePro 250
(Modely vyrobené
po roce 2023/04)
Rozměry 70,2 mm (D) × 63,1 mm (Š) × 34,5 mm (H)
Hmotnost 78 g 82 g
Připojovací rozhraní USB 2.0
Podporované paměťové karty MicroSD
8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB
(Class 10 nebo vyšší)
Zkontrolujte specifikaci výrobku
Wi-Fi 802.11n
Displej 2,4" barevný LCD
Objektiv F/2.0, 140°, širokoúhlý
Video formáty H.264 (MP4: do 1920×1080P 60 sn./s) H.264 (MP4: do 2560×1440P 60 sn./s)
Rozlišení /
snímková rychlost
Full HD 1920×1080P 60/30 sn./s
HD 1280×720P 60/30 sn./s
2K QHD 2560×1440P 60/30 sn./s
Full HD 1920×1080P 60/30 sn./s
HD 1280×720P 60/30 sn./s
Provozní teplota –20°C ~ 65°C
Napájení
(auto adaptér)
Vstup 12 V až 24 V
Výstup 5 V / 1 A
Vstup 12 V až 24 V
Výstup 5 V / 2 A
Napájení
(kamera)
Vstup 5 V / 2 A
Globální navigační satelitní systémy GPS / GLONASS
Certifikace BSMI / CE / EAC / FCC /
KC / MIC / NCC / RCM
CE / UKCA / FCC / BSMI /
NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Záruka 2 roky
Poznámka
Kromě přiložené karty microSD doporučujeme používat karty microSD High Endurance od společnosti Transcend nebo paměťové karty MLC; tím se zajistí nejvyšší účinnost záznamu.

12. Prohlášení o shodě EU

Transcend tímto prohlašuje, že všechny produkty Transcend označené CE, které obsahují funkce rádiového zařízení, jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Autokamera / Body Camera series
Frekvence:
2400–2483,5 MHz
Maximální vysílací výkon:
< 100 mW

13. Recyklace a ochrana prostředí

Další informace o recyklaci produktu (WEEE) a likvidaci baterií naleznete na následujícím odkazu:
https://www.transcend-info.com/about/green

14. Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

Toto zařízení splňuje limit FCC pro přenosná vysokofrekvenční záření stanovený pro nekontrolované prostředí. Expoziční standard pro bezdrátová zařízení využívající měrnou jednotku je známý jako specifická míra absorpce neboli SAR. Limit SAR stanovený FCC je 1,6 W/kg.

Toto zařízení může být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 0 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

 • Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou způsobit ztrátu oprávnění provozovat zařízení.

 • Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

15. Záruka

Záruční dobu tohoto produktu naleznete na jeho obalu. Podrobnosti o záručních podmínkách a záručních lhůtách naleznete na odkazu:
https://www.transcend-info.com/warranty

16. Prohlášení GNU General Public License (GPL)

Navštivte prosím https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10, kde najdete další informace o licencování open source.

17. Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)

Podrobnosti o licenčních podmínkách softwaru naleznete na následujícím odkazu:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

18. Euroasijská značka shody (EAC)